[X]

Carretera vella de Pollença a Lluc 1

Un comentario de Tomeu en su página en su salida del sábado pasado respecto de un cartel que encontró en la entrada de la finca de Míner Gran me ha tenido ocupado durante buena parte del domingo buscando información concerniente al tema. En concreto se sorprendió que se anunciara en ese cartel que el Govern Balear había comprado la finca. Creía él que era “territorio comanche”.

Yo me acordaba de haber visto algún documento oficial donde se hacía referencia al carácter de Monte de Utilidad Pública de Míner Gran y también a los problemas de acceso planteados por un propietario de la vecindad. Lo que quería saber es cuándo se incluyó esa finca en el Catálogo de Montes. No me ha sido posible encontrarlo; tan solo alguna referencia al soporte en papel. Me hubiera gustado verlo.

Pero rebuscando en la red he encontrado un informe? histórico, en el blog de Urxella respecto a unos caminos de Pollença, que a día de hoy son objeto de polémica, todos ellos ubicados en el Vall d'en March. Pero si nos atenemos a la información obtenida de la página de Camins públics i oberts, y alguna otra, el ayuntamiento de Pollença no se distingue por la celeridad en sus actuaciones, si es que alguno lo hace.

Veamos pues ese documento.

CAMINS PÚBLICS

CARRETERA COLL D'EN GRUAT

Data: 09/08/1901. AMP- Actes Municipals -1721. Tema: presuposts/comptes (subvenció obres). Lloc: Carretera coll d'en Gruat.
Resum: Comissió encarregada obres carretera demana 500 ptes. ja que encara en falten 3000 ptes. per acabar l’obra.

Data: 09/04/1899. AMP- Actes Municipals-1720. Tema: policía urbana/rural (camins). Reparació al Coll d'en Gruat.
Resum: Reparació d’un esbaldrec fet al camí de la Vall d'en March, al punt anomenat coll d’en Gruat.

Data: 13/06/1899. AMP- Actes Municipals-1720. Tema: obres públiques (camins). Lloc: Coll d’en Gruat.
Resum: El Sr. Albis argumenta que, en evitació de desgràcies com la que ha ocorregut (?), es necessària la col·locació d’una barana o altre medi per salvar el perill que te un boci del camí de la Vall d’en March, al punt anomenant Coll d’en Gruat (Vg. Acta de 20/06/ 1899). El Sr. Albis agreeix les gestions practicades pel Sr. Martorell Llitrà sobre l'utilització de les pedres d’una casa ruinosa, per senyalar el camí, però diu que desitja es faci de forma oficial.

Altres referències:

Llibre del Mostaff de Pollença 1396, 19 de Desembre. Autor: Isabel Garau. Podem trobar referències al camí del coll d’en Gruat.
Llibre: Geronim de Berard- Viatges a les viles de Mallorca 1789 (Figura des del carrer de l'Horta).
Denominació de camí Reial 26–12–1816.
Al llibre de l’Arxiduc Lluís Salvador. Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Tom III pàg. 716 figura com a camí veinal de primera categoría i té 15,20 km de llargaria.

CARRETERA VELLA DE LLUC (PEL COLL D'EN PATRÓ)

Tipus: Camí empedrat. Zona: Vall de Colonya.
Topònims relacionats Lluc (pel Coll d’en Gruat), Camí Vell de Lluc.
Fonts documental: PGOU-90 – (CAM) - (C/V6) – (C4) – (Fod)
Contingut: (C/V6) pàgina 1340?: El primer camí de Pollença a Lluc que està documentat és de 1340. El traçat més antic que es coneix s’agafa vora l’església del Roser Vell, per Can Alordes i atrevesant la serra de la coma pel coll d’en Patró, seguía per Can Guilló, Can Serra i Son March.

El 1916, essent Governador Civil el pollencí D. Pedro Llobera (de la Plaça Vella) es va acondicionar el traçat de camí per la vall. L’actual carretera no quedà bastida fins al 1950.
(C4) pàgina 214: Antoni Torrens, fill de Pere, capbreva mitja quarterada de terra a la Rafal, de pertinènces de la Marmondina, que afronta el camí a Colonya, a la Vall d’en March, terra de Llorenç Moncades i terra de Joan Cerdà “Alordes”.

Coll d’en Patró.
A la toponímia pareix pot ser Coll d’en Pedró.
(C4) Cabbreu de 1616. Arxiu Municipal de Pollença 519.

CARRETERA VELLA DE POLLENÇA A LLUC.

Data: 29/02/1904. Font: AMP- Actes Municipal-1722. Tema: policía urbana/rural (llicencia d’obres). Camins. Topònim: La Ruïna (la rovina). Batle: Antonio Maria Cerdà Cerdà
Resum: Sr. Pedro Llobera Garau demana permís per construir una paret per tancar la seva finca anomenada la Ruïna, al camí d’Escorca.

Data: 29/02/1904. Font: AMP- Actes municipals- 1722. Tema: obres públiques (carreteres). Batle: Antonio Maria Cerdà Cerdà.
Resum: Sr. Pedro Llobera dóna compte d’una carta del Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, dirigida al Excmo. Sr. Antoni Maura, participant que ha quedat inclosa al pla d’estudis aprovat pel present exercici la carretera d’Andratx a Alcúdia.- (vg. Acta 7/3/1904: ja està asignat el personal per l’estudi del tram Lluc a Alcúdia).

Data: 02/05/1906. Font: AMP- Actes Municipals-1723. Tema: policía urbana/rural (llicéncia d’obres camins). Topònim: la Ruïna. Batle: Bartolomé Alloy Bennassar.
Resum: Autorització a Pedro Llobera Garau per a la construcció d’una paret a la seva finca “ La Ruïna”, a la banda que confronta amb el camí veïnal d’Escorca.

Data: 12/09/1906. Font: AMP- Actes Municipals-1723. Tema: obres públiques (construcció). Topònim: Coll d’en Gruat. Batle: Bartolomé Aloy Bennassar.
Resum: Sr. Martín Cerdà demana si la nova carretera construida al camí que du a la Vall d’en March, en substitució de la del coll d’en Gruat era propietat de l’Ajuntament. – (g. Acta 03/10/1906: L’ajuntament considera aquest camí com públic “Toda vez que no se ha establecido el derecho de portazgo y se ha atendido con cargo al presupuesto municipal a su reparación).

Data: 18/12/1907. Font: AMP- Actes Municipals- 1723. Tema: obres públiques (carreteres). Batle: Sebastià Vives Llobera.
Resum: Agraïment a D. Manuel Guasp per les gestions davant del Govern per tal de que continuin els estudis de la carretera de Lluc a Alcúdia passant per aquesta vila.

Data: 22/12/1909. Font: AMP-Actes municipals-1724. Tema: policía urbana/rural (llicencia d’obres camins). Batle: Miguel March Totxo.
Resum: Autorització per modificar una paret de tancament del predi can Serra, propietat de D. Antoni Jaume Nadal, afrontada amb el camí veïnal d’Escorca i al lloc anomenat “La Punta”.

Data: 10/02/1909. Font: AMP- Actes Municipals-1724. Tema : policía urbana/rural (camins). Batle: Martin Cerdà Mateu.
Resum: Reparació del “pretil” del començament de la carretera que va a la vall d’en March, de forma que no pugui ser destruït amb tanta facilitat com ara.

Data: 01/12/ 1909. Font: AMP-Actes Municipals-1724. Tema: policía urbana/rural (camins). Topònim: Camí de ca l’Herevet. Batle: Miguel March Totxo.
Resum: S’acorda invertir una part de la prestació personal en la recomposició del camí d’Escorca, des de Can Melsión a Ca l’Herevet.

Data:19/09/1910. Font: AMP-Actes Municipals -1724. Tema: policía urbana/rural (camins). Batle: Jaime Ignacio Martorell Llitra.
Resum: Reparació del camí de Son March fins a la barrera de Ca l’Herevet “por estar extremo frecuentado por el turismo”.

Data: 22/11/1911. Font: AMP-Actes Municipals-1724. tema: obres públiques (camins). Batle: Jaime Ignacio Martorell Llitra.
Resum: Sr. Gelabert diu que fa alguns anys s’autoritzà al propietari de “El Molinet” per col·locar pedra al tram del camí que va a Ca l’Hereu, i que no l’ha fet no obstant haver beneficiat la seva finca. El Sr. Batle diu que farà gestions i que actualment els peons es dediquen a la reparació del pont existent a la vall d’en March.

Data: 17/09/1913. Font: AMP- Actes Municipals-1725. Tema: policía urbana/rural, camins. Batle: Jaime Ignacio Martorell Llitra.
Resum : El Sr. Cerdà diu que el camí de la Vall d'en March, des del predi Can Guilló està intransitable. El Sr. Batle diu que hi ha un petit rierol prop de Can Pontico que travessa dit camí i que es podria fer un “ponto” amb poc preu. Queda aprovat.

Data: 12/05/1915. Font: AMP- Actes municipals-1726. Tema: Economía (carreteres), agraïments. Batle: Guillermo Rotger Vives.
Resum: Agraïment al Diputat Provincial D. Pedro Llobera per les gestions de convertir en carretera de l’Estat el camí des de Lluc a Alcúdia; i també perquè l’estació telegràfica sigui completa.

Data: 21/06/1911. Font: AMP- Actes Municipals-1724. Tema: Obres públiques (carreteres). Batle: Jaime Ignacio Martorell Llitra.
Resum: Davant la paralització dels estudis sobre la carretera Escorca-Lluc-Alcúdia, s’acorda remetre una instància sol·licitant la construcció de la carretera o, en el seu defecte, el tram entre Pollença i Alcúdia.

Data: 25/10/ 1911. Font: AMP- Actes Municipals. Tema: Hisenda municipal (carreteres). Batle: Jaime Ignacio Martorell Llitra.
Resum: L’estat s’encarregarà de la conservació de la carretera que condueix a Alcúdia. També ho farà del camí d’Escorca sempre que es converteixi l’actual camí de ferradura des de Ca l'Hereu fins a Muntanya, en camí de carro (o “de rueda”). S’estudia.

Data: 17/11/1915. Font: AMP- Actes Municipals - 1726. Tema: Comunals (carreteres), agraïments. Batle: Guillermo Rotger Vives.
Resum: Cap d’Obres Públiques diu que es procedirà a la incautació del camí públic i carretera Lluc a Alcúdia. L’Ajuntament acorda donar gràcies als Srs Comte de Sallent, D. José Socias, D. Pedro Llobera i al cap esmentat, Sr. Calvet, per les seves gestions.

Data: 14/06/1916. Font: AMP- Actes Municipals - 1726. Tema: Comunicació (carreteres-obres públiques). Batle: Juan Vicens Orell.
Resum: Comunicació del cap d’Obres Públiques Provincial, dirigida mitjançant un B.L.M a D. Pedro Llobera, per la qual s’incauta per l’estat el camí públic i carretera de Lluc a Alcúdia, que forma part de la carretera de 3er ordre Andratx-Alcúdia. Satisfacció de l’Ajuntament i agraïment a D. Pedro Llobera.

Data: 24/11/1920. Font: AMP – Actes Municipals- 1727. Tema: Obres públiques (carreteres), reparació. Batle: Antonio Rotger Cifre.
Resum: Ofici del Governador Civil interí D. Pedro Llobera Garau demanant a l’Ajuntament ajuda de la Direcció d’Obres Públiques, en jornals i carros, per reparar les carreteres, perquè aquella Direcció no té recursos suficients. L’Ajuntament ajuda en la reparació de la carretera de Lluc a Alcúdia a la vall d’en March.

Data: 02/02/1921. Font: AMP – Actes Municipals – 1728. Tema: policía urbana/rural (carreteres), reparació. Batle: Guillermo Far Rotger.
Resum: Per les gestions fetes pel president de la Diputació Provincial D. Pedro Llobera prop de l’Enginyer Cap de Camins Sr. Calvet, l’Ajuntament facilitarà alguns carros de la prestació personal per reparar el tram del camí que s’està reformant, enfront el predi Can Serra.

Data: 30/11/1943. Font: AMP – Actes Municipals- 1739. Tema: Obres públiques (pont), camins. Batle: Felipe Cerdà Aloy.
Resum: Convocar els propietaris i amos de finques de la Vall d’en March, per tractar de la construcció del pont del camí de Lluc, perquè tal vegada s’obtendria el permis d’obres.

Data: 30/03/1944. Font: AMP – Actes Municipals – 1739. Tema: Obres públiques (carreteres). Batle: Felip Cerdà Aloy.
Resum: Informar del Projecte de replentajament de trams de carretera nº 710, secció Lluc a Pollença, en el sentit de que el traçat més convenient és aquell que s’hi aparti el menys possible del camí actual.

Data: 29/08/1960. Font: AMP – Actes Municipals – 1743. Tema: Obres públiques, camins (reparació). Batle: Martín March Vives.
Resum: Informe de l’aparellador municipal sobre la reparació del camí de la Vall d’en March: “... se ha precedido a un nuevo reconocimiento y se ha notado que existe un tramo del mismo denominado Les Creus que es causa de deterioro de dicho camino debido a que no existe canalización para el desagüe y obliga a las aguas a seguir por el camino. Se ha hecho un nuevo estudio para evitar los desperfectos que se ocasionan y se propone modificar el antiguo presupuesto y adaptarlo a las conveniencias del desagüe, pudiendo aprovechar una antigua cuneta que atraviesa la finca Les Creus, ensanchando la parte derecha en vez de la izquierda...”.

Data: 29/12/1972. Font: AMP – Actes Municipals - 1745. Tema: Obres públiques (camins). Batle: Antonio Rosselló Andreu.
Resum: S’aprova l’asfaltat dels camins de les Creus, Carretera Vella de Lluc, Camí de Sant vicenç i Horta o “La Font”.

Data: 18/09/1973 Font: AMP– Actes Municipals – 1745. Tema: Obres públiques (camins), Pressuposts i comptes. Batle: Antonio Rosselló Andreu.
Resum: Aprovar els projectes de rectificació del traçat i pavimentació del camí vell de Sant Vicenç i bocí del camí de la Font, i del camí de les Creus des de la carretera de Lluc a Pollença (C-710) fins a Can Melsión, redactats per l’enginyer D. Antonio Miguel Alzamora (vg. Acta 28/ 2/1976: Recepció de les obres).

Data:25/02/1975. Font: AMP – Actes Municipals - 146. Tema: Obres públiques (camins), Camí de les Creus. Batle: Miguel March Cerdà.
Resum: Aprovat el plec de condicions per l’execució de les obres de rectificació del traçat i pavimentació asfàltica del camí de les Creus, des de la carretera de Lluc a Pollença (c-710) fins a Can Melsión. -(Vg. Acta 31/10/1975: Adjudicació de les obres a l’empresa MAN S.A., pel preu de 1.060.000 pts.).- ( Vg. Acta 27/10/1975: Recepció provisional de les obres. Informe sobre obres adicionals al camí).

Altres anotacions:

Data: 12/12/1897. Font: AMP - Actes Municipals -1720. Tema: Policia urbana/rural (camins). Batle: Ramón Martorell Bennassar. TT Batle: Francisco de Asprer. TT Batle 2: Juan Bauzà Regidors: Juan Bennassar, Juan Rotger, Mateo Serra, Guillermo cifre, Antonio Cerdà, José Llobera, Cristóbal Llompart, Andrés Cifre, Miguel March, Juan Martinez, Pedro José Campomar, Juan Ochogavia, Jaime Ignacio Martorell, Juan Albis.
Resum: La comissió de policía rural manifesta que ha recorregut els següents camins: “vall d’en March, Can Prats, l’Horta, Can Corralet, Sant Vicenç, Can Vensala, Ca na Rostoya, Can Juanot, Ca na Lluïsa, Can Tiranna, Cal Rey, Llenaire, Can Fiol, Les Tancotas y cementerio”.


No hay comentarios :

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...