[X]

PERPS (final)

Unos días después de ir a Sóller a hacer la despedida del barranco apareció en el BOIB nº 93 del 25 de junio lo siguiente (muy resumido):

Secció I. Disposicions generals
CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI
Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, d’aprovació definitiva del Pla especial d’ordenació i de protecció de la Ruta de Pedra en Sec (PERPS)

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de data 21 de maig de 2015, ha adoptat, entre d’altres, els següents acords:

PRIMER. Aprovar definitivament, de conformitat amb allò que s’estableix en els articles 45 i concordants de la Llei 2/2014, de 25 de març (LOUS), el Pla especial d’ordenació i de protecció de la Ruta de Pedra en Sec, d’acord amb la documentació tècnica redactada i formulada per aquest Consell Insular de Mallorca —Departament de Medi Ambient—, que inclou:
Document 1: [I] Memòria, [II] Normativa, [III] Programa d’actuacions, [IV] Estudi econòmic-financer
ANNEX I Senyalització
ANNEX II Elements constructius
Document 2: [V] Plànols: Plànol General, Plànols de Traçat / Usos permesos/Elements etnològics
Document 3: Memòria ambiental / Etapa 8. Pollença – Far de Formentor: Estudi de repercussions ambientals (dos lligalls)
Annex: Modificacions realitzades en el Pla especial arran de l’exposició pública i tràmit de consultes; i CD de Documentació en suport digital

QUART. Notificar aquest acord a totes les persones que constin com a interessades dins del procediment administratiu, donant-los trasllat particularitzat de la resposta a les al·legacions que haguessin formulat.


Article 8. Circulació per la Ruta.

Amb caràcter general la circulació per la Ruta serà a peu.
La circulació amb bicicleta o cavall només es podrà realitzar als trams autoritzats per a aquest ús i grafiats als plànols del document 2.

Capítol VI. Definició i regulació dels usos generals de la Ruta de Pedra en Sec

Article 21. Normes generals d’ús

Amb caràcter general, els usuaris de la Ruta han de circular únicament pels camins senyalitzats, sense sortir de l’itinerari de la Ruta i no estant permeses obrir dreceres o transitar camp a través.
Els ciclistes, genets o conductors que circulen pels trams autoritzats de la Ruta tenen l’obligació de respectar els altres usuaris, sense ocasionar-los molèsties i respectant la seva preferència. Per tal d’evitar accidents no es permet transitar per la Ruta sense visibilitat per falta de llum solar o per boira, sense autorització.

Article 22. Usos i activitats permeses, compatibles, prohibides o subjectes a autorització prèvia

1. Usos i activitats permeses i compatibles:
Són usos permesos de la Ruta el senderisme i les activitats de caràcter esportiu, recreatiu, pedagògic, mediambiental o cultural, realitzades per particulars, entitats públiques o privades legalment constituïdes, amb o sense finalitat de lucre. Així com els usos que se’n derivin de la gestió de la finca per on transcorr la Ruta. Aquestes activitats s’han de realitzar amb ple respecte a les disposicions de la present normativa i de qualsevol altre normativa competent o de rang superior.

2. Usos i activitats prohibides:
Transitar per la Ruta sense visibilitat per falta de llum solar o per boira, sense autorització, (entre otras).

Capítol VII. Règim d’infraccions i sancions

Article 24. Vigilància, infraccions i sancions

Correspon al Consell de Mallorca la vigilància de tota la Ruta i vetllar pel compliment d’aquest Pla Especial, sense perjudici de sol·licitar la col·laboració de les forces i cossos de seguretat de l’estat i de la resta d’administracions de la CAIB.
El Consell de Mallorca hi destinarà el personal adient per tal de garantir el compliment d’aquest Pla Especial.
El règim d’infraccions i sancions aplicats a la Ruta de Pedra en Sec serà el que estableixi en cada moment, la legislació sectorial que sigui aplicable en cada cas.

Capítol VIII. Execució i gestió del Pla Especial

Article 25. Òrgan gestor de la Ruta de Pedra en Sec

Correspon al Consell de Mallorca el desenvolupament, l’execució i la gestió de la Ruta de Pedra en Sec, d'acord amb aquest Pla Especial.
El Consell de Mallorca podrà delegar part o totes les competències de gestió del Pla Especial, a favor d’un òrgan de gestió o establir convenis de col·laboració tan com a persones físiques com a jurídiques, públiques o privades, ajustant-se a les previsions legals en matèria de règim local.
El Consell de Mallorca, directament o a través de l'òrgan gestor que nomeni, ha de designar un grup format per tècnics competents en la matèria i en nombre necessari per coordinar les tasques periòdiques o esporàdiques establertes en el Pla Especial, fer el seguiment i el control de la Ruta de la Pedra en Sec, i determinar les mesures adients que cal que els òrgan competents formulin i aprovin.
El Consell de Mallorca crearà un Consell Assessor format per representants de les diferents administracions i dels col·lectius d’usuaris, dels propietaris i altres titulars de drets, representats en entitats o associacions, la funció del qual serà vetllar pel compliment de les determinacions d’aquest Pla Especial. Aquest Consell Assessor es reunirà periòdicament amb l’objectiu de millorar i adaptar la Ruta a les necessitats dels usuaris i a les propietats públiques o privades afectades. La composició i funcionament d’aquesta Comissió s’establirà reglamentàriament una vegada aprovat el Pla.

Para la consulta pormenorizada de los tramos afectados acceder a https://goo.gl/QVWBDW o http://goo.gl/6CthDV


No hay comentarios :

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...