[X]

Respuesta a un comentario

He recibido un comentario en la entrada Parc de Llevant en el que se afirma que no está permitido el uso de vehículos rodantes (supongo que se refiere a que tengan ruedas) en el interior del parque. Por la extensión de la respuesta he preferido que constara como una nueva entrada.

No lo tenía así entendido. Por ello me he releído el texto del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la península de Llevant, aprobado por el Govern el día 9 de Noviembre de 2001 y extraigo lo siguiente:

Article 53
Edificacions tradicionals


1. Es consideren edificacions tradicionals aquelles d’interès arquitectònic o paisatgístic que, encara que no s’incloguin en els corresponents catàlegs municipals, corresponen a una estructura correcta d’ocupació del territori que convé mantenir, conservar, restaurar o millorar.
2. A l’efecte de fixar quines edificacions existents es poden considerar com a tradicionals, l’òrgan gestor del parc ha d’elaborar un catàleg amb la col·laboració dels ajuntaments. El termini per elaborar-lo és de 12 mesos comptadors a partir de l’aprovació d’aquest Pla. A les edificacions ubicades en el parc incloses en el catàleg s’ha d’aplicar el que preveu aquest capítol, i s’hi admet l’ús d’habitatge.
3. A les edificacions tradicionals existents, atès que és d’interès general determinar els usos compatibles amb la seva recuperació o manteniment que en facin viable la revitalització i el manteniment del conreu i rendibilitat de la zona, a més del usos existents, que es respecten, s’admet ubicar-hi els nous usos següents, sense perjudici del compliment de les normatives territorials, urbanístiques i ambientals fixades en aquest Pla:

a) Àrees de conservació predominant:
- Usos agrícoles i ramaders.
- Establiments d’agroturisme, de turisme rural, refugis i albergs.
- Venda directa de productes agraris, artesanals o tradicionals.
- Menjadors a l’aire lliure i establiments de begudes.
- Petits punts o centres d’informació o d’interpretació dels valors de la zona.
- Petites instal·lacions per a exhibicions i/o centres d’interpretació naturalístiques, artístiques o culturals (menors de 100 m2).

b) Àrees de conservació:
A més de l’establert en el punt anterior s’hi admeten:
- Habitatge, residència o caseta d’oci.
- Àrees de picnic.
- Punts d’acampada recreativa, que s’han d’atenir al que disposa la legislació específica que regula aquesta activitat i que, si n’és el cas, s’han d’ubicar en zones ben delimitades per una barrera vegetal i dotades de serveis higiènics.

  • Lloguers de cavalls i/o bicicletes.

Article 57
Serveis viaris i mobilitat


1. El Pla rector d’ús i gestió ha de delimitar els camins i vials pels quals s’autoritza la circulació de vehicles a motor. Mentre no s’aprovi el PRUG, s’admet amb caràcter general el trànsit rodat per camins i vials. Les restriccions d’usos motoritzats per a camins i vials no afecta en cap cas els propietaris i veïns, els serveis ambientals relacionats amb la gestió del parc ni els serveis d’urgència, de protecció civil, socials, sanitaris o similars.
2. El Pla Rector d’Ús i Gestió ha d’elaborar un inventari de camins públics i privats, com a una eina fonamental per a la gestió.
3. Es prohibeix el trànsit de vehicles a motor camp a través, llevat del propi de les tasques agrícoles, dels serveis ambientals relacionats amb la gestió del parc i dels serveis d’urgència, de protecció civil, socials i sanitaris o similars.
4. S’ha de fomentar, dins l’àmbit de tot el parc, l’ús de mitjans de transport no contaminants i respectuosos amb el medi. També s’hi s’admet la construcció d’infraestructures ferroviàries de tota mena com a mitjà col·lectiu de transport eficient. La seva construcció ha de minimitzar al màxim possible els impactes ambientals i paisatgístics que puguin produir-se.

Article 63
Xarxa viària


1. Els projectes de condicionament o millora del viari, tant municipal com insular o autonòmic, dins la zona del parc, s’han d’elaborar considerant el caràcter protegit d’aquest espai, han de reduir al màxim possible els impactes generats i han de preveure la instal·lació d’arbrat d’alineació amb espècies autòctones i, quan sigui viable, la creació de carrils per a bicicletes i vianants.
2. El Pla rector d’ús i gestió ha de dissenyar un viari de recorregut i visita per a vianants, cavalls i ciclistes, a fi de fer compatibles aquests usos amb el respecte i la integritat de les propietats i la conservació dels recursos naturals, amb la possibilitat d’accés als indrets costaners i a altres punts singularment valuosos pel que fa a paisatge i patrimoni cultural i etnològic. Aquestes infraestructures de visita s’han de fer sobre vials de caràcter públic o, en cas necessari, a través de convenis amb la propietat.
3. No poden obrir-se noves carreteres ni rondes a l’interior del parc, però poden millorar-se les actuals en els termes de l’apartat 1 d’aquest article. Tampoc no es permet l’ampliació de les carreteres existents, sinó que només es permeten millores del ferm i petites modificacions puntuals. Pel que fa als nous camins i vials, se supediten al que prevegi el Pla rector d’ús i gestió i a l’aprovació de l’inventari de camins públics i privats del parc que preveu l’article 57 d’aquest Pla.
Queda claro que el uso de la bicicleta no es incompatible con el uso y disfrute del parque siempre y cuando se ciña a los viales señalizados para tal efecto.
No sé cuál era el motivo exacto de la queja del lector; tal vez porque también nosotros nos quejamos. A raíz de esa salida y esos contratiempos nos enteramos un poco de la historia del Parc y también de su "encogimiento" a raíz del cambio de gobierno. Lo que quedó claro es que el tramo costero entre la rejilla y la Cala de sa Font Salada está fuera de los límites del parque, aunque no de la finca pública; por tanto no son de aplicación en ese tramo las restricciones del PORN.


No hay comentarios :

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...